PROJEKTY

UNI-SPORT sp. z o.o. realizuje projekt: ,,Wzrost konkurencyjności poprzez wdrożenie innowacji szansą na utrzymanie zatrudnienia i zwalczenie negatywnych skutków pandemii COVID-19 w przedsiębiorstwie sektora MŚP” dofinansowany ze środków UE w ramach Działania 3.2 RPO WSL 2014-2020.

Celem głównym projektu jest wzrost konkurencyjności i utrzymanie miejsc pracy w przedsiębiorstwie UNI-SPORT sp. z o.o. prowadzącym działalność handlową w branży outdoor poprzez realizacje inwestycji, której przedmiotem jest wdrożenie innowacji procesowych i organizacyjnych, zwiększających ilość realizowanych zamówień oraz optymalizujących procesy biznesowe.

Zakres projektu obejmuje zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego, opracowanie i wdrożenie rozwiązań optymalizujących funkcjonowanie systemu ERP, wdrożenie nowych funkcjonalności platformy zakupów on-line oraz opracowanie i wdrożenie innowacyjnej aplikacji mobilnej wykorzystującej narzędzia rozszerzonej rzeczywistości.

Projekt planowany jest do realizacji od 01.07.2020 r do 30.09.2021 r. na terenie województwa śląskiego, a jego efektem będzie wzrost zatrudnienia.

Wartość projektu: 666 447,20 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 566 480,12 PLN

UNI-SPORT sp. z o.o. realizuje projekt: Zoptymalizowane i zautomatyzowanie procesów biznesowych w przedsiębiorstwie sektora MSP poprzez wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań TIK dofinansowany ze środków UE w ramach EFRR w ramach RPO WSL 2014-2020.

Przedmiotem projektu jest automatyzacja i optymalizacja procesów biznesowych: operacyjnych, zarządczych, pomocniczych poprzez wdrożenie modelu gospodarki elektronicznej B2B z elementami B2C. Zakres projektu obejmuje zakup sprzętu informatycznego, systemu klasy ERP/CRM wraz z ich wdrożeniem na potrzeby działalności przedsiębiorstwa. Wdrożenie wskazanego rozwiązania TIK stanowić będzie innowację procesową, organizacyjna oraz marketingową dla firmy

Celem projektu jest zwiększenie wykorzystania rozwiązań TIK w przedsiębiorstwie należącym do sektora MŚP. Projekt zostanie zrealizowany w okresie od 1 grudnia 2016 r. do 31 grudnia 2017 r

Efekt realizacji projektu: zwiększenie zdolności usługowych w związku z zasadniczą zmianą procesu świadczenia usług oraz wzrost zatrudnienia w spółce.

Wartość projektu: 755 292,47 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 262 277,37PLN